Geologická činnosť

GEOCOMPLEX, a.s. využíva pri riešení geologických a environmentálnych problémov celý rad geofyzikálnych metód, ktoré podľa fyzikálneho princípu delíme na metódy gravimetrické, geomagnetické, geoelektrické, plynometrické, seizmické a špeciálnu geofyziku (pyrotechnický prieskum, archeologický prieskum). Hlavné oblasti nášho záujmu sú:

Ekológia
     
Ekológia
 • ekologické štúdie regiónov
 • meranie objemovej aktivity radónu v základových pôdach stavebných pozemkov a vo vodách
 • výber staveniska pre skládky rôznych druhov odpadu
 • monitoring plastovej fólie pod skládkou

Ekológia
 
GeolmapSR
 • regionálny geologický výskum
 • vykonávanie geofyzikálnych prác za účelom riešenia štruktúrno-tektonickej stavby regiónov
 • geologická interpretácia geofyzikálnych meraní
 

Ekológia
 
Hydrogeológia
 • vyhľadávanie regionálnych i lokálnych zdrojov pitnej, minerálnej a termálnej vody
 • zisťovanie miest únikov vôd z vodných nádrží
 • zisťovanie a monitoring vlhkosti hornín a pôd

Inžinierska geológia
 
Inžinierska geológia
 • prieskum základových pôd pre plošnú povrchovú zástavbu a pre podzemné stavby
 • mapovanie zón a uzlov potenciálnej seizmickej aktivity
 • prieskum a monitoring zosuvov, resp. iných svahových deformácií, predvídanie závalov v baniach
 • prieskum trás líniových stavieb

Inžinierska geológia
 
Rudy a nerudy
 • prognózne zhodnotenie regiónov
 • vyhľadávanie a detailný geofyzikálny prieskum ložísk rudných, nerudných a energetických surovín
 

GIS
 
GIS
 • digitalizácia a vektorizácia mapových a iných údajov
 • návrh a realizácia geoinformačných systémov
 • image processing
 • návrh a realizácia elektronických atlasov
 


späť na aktivity spoločnosti