Radón

GEOCOMPLEX, a.s. je autorizovanou organizáciou pre výkon úradného merania RADÓNU v pôdnom vzduchu v zmysle §21 Zákona o metrológii č. 505/1990 Zb. Má dlhoročnú skúsenosť pri stanovovaní kategórie radónového rizika základových pôd a zemín.

Súčasní i potenciálni stavebníci

NEVÁHAJTE!

Za bezkonkurenčné ceny Vám urobíme radónový prieskum Vášho staveniska. Za pár tisíc korún budete spokojne spávať - budete totiž vedieť veľkosť objemovej aktivity radónu a tým i spôsob zakladania stavieb. Súčasne Vám stanovíme i hodnoty ďalších prírodných rádionuklidov - uránu, thória a draslíka na Vašom pozemku i úroveň rádioaktivity stavebných surovín a materiálov.

* v prípade záujmu kontaktujte: RNDr. I. Zeman

Čo je to Radón?

Radón (222Rn) je rádioaktívny plyn bez vône a zápachu, ktorý z geologického podložia vystupuje na povrch a rôznymi cestami i do bytových priestorov. Je dokázané, že za určitých okolností podporuje vznik rakoviny pľúc!

Vplyvy, podmieňujúce prenikanie (222Rn) do obytných priestorov:
     
  • priepustnosť geologického podložia pod objektom (priepustné horniny, štrky, štrkopiesky, geologické poruchy, zlomy a pod.)
  • trhliny a otvory v betónových podlahách, ktoré sú v priamom styku so zemou
  • praskliny v malte spájajúcej tvárnice v stene suterénu
  • dutiny v dierovaných tvárniciach stien suterénu
  • inštalačné priestupy v podlahe
  • vykurovacie kanály
  • styk podlahových a stenových konštrukcií


späť na aktivity spoločnosti