Ročná finančná správa za rok 2022

v zmysle ustanovenie § 34 ods. 2 pís. c) zákona 429/2002 Z.z.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geocomplex, a. s., Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava, IČO : 31 322 638, IČ DPH : SK2020389910

Obchodný register : Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 413/B

Tel., fax :  02/4552 0478,    e-mail : geocomplex@geocomplex.sk,    www.geocomplex.sk

Bankové spojenie: Poštová banka, a. s.,  č. účtu: 20550376/6500

Spoločnosť pre komplexné riešenie geofyzikálnych, geologických a ekologických problémov

 

 

 

 

Vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta

 

ku ročnej finančnej správe za rok 2022 v zmysle ustanovenie § 34 ods. 2 pís. c) zákona 429/2002 Z.z.

 

Predstavenstvo spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s., v zložení: predseda predstavenstva - JUDr. Juraj Vrábel, člen predstavenstva – RNDr. Viktoria Szalaiová a člen predstavenstva - Martina Hudáková, vyhlasuje, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí.

 

V Bratislave, dňa 28. apríla 2023

 

 

JUDr. Juraj Vrábel   

GEOCOMPLEX, a.s.                       

predseda predstavenstva  

 

 

RNDr. Viktoria Szalaiová  

GEOCOMPLEX, a.s.                       

člen predstavenstva   

 

 

Martina Hudáková   

GEOCOMPLEX, a.s.                       

člen predstavenstva