Hospodárske výsledky - Malé byty, s.r.o.30.06.2014 súvaha výkaz ziskov a strát poznámky
31.12.2013 súvaha výkaz ziskov a strát poznámky